Vilkår & betingelser

Vilkår & betingelser

Oprettelse af profiler (via log ind) på housingstudents.dk
Når du opretter en profil på www.housingstudents.dk, opretter du dig som medlem af boligportalen. Medlemsskabet koster et engangsbeløb på 139 kr. Beløbet kan ikke refunderes.
Indgår du en aftale om at blive medlem og derved bruger af de ydelser, som udbydes af www.housingstudents.dk Så får du adgang til udbudte studieboliger, Din egen profil- med ansøgning til udlejer og Members club.

Aftalens parter er brugeren (den person der opretter medlemskabet). Brugeren er i enhver henseende ansvarlig for overholdelse af vilkårene for brug af hjemmesiden www.housingstudents.dk

Ved oprettelse af en profil skal brugeren oplyse brugerens navn, adresse (folkeregisteradresse), telefonnummer e-mail-adresse, studieID.

Ved ændringer i adresse, telefonnummer, e-mail-adresse mv. har brugeren pligt til at opdatere sin profil på www.housingstudents.dk, så alle stamdata altid er korrekte.

Særlige forhold vedrørende personlige oplysninger i forbindelse med personoplysningsskemaet
www.housingstudents.dk kan du som boligsøgende registrere dig som medlem, som giver dig adgang til boligportalen, din personlig profil samt Members Club.

Reglerne for medlemskabet fastsættes alene af Housing Students ApS. Du vil blive bedt om at besvare nogle spørgsmål i forbindelse med oprettelse af Din personlig profil/medlemskabet. Det er Housing Students ApS der bestemmer, hvilke spørgsmål du skal besvare.

Når du bliver medlem hos www.housingstudents.dk, accepterer du,

 • at dine oplysninger, herunder dit personnummer, videregives til det pågældende ejendomsselskab eller boligejer som ejer boligen som, du har ansøgt.
 • at det er dit eget ansvar at sikre, at de angivne oplysninger altid er korrekte.
 • at Housing Students ApS, ejendomsselskaberne og boligejere, hvis lejemål du har ansøgt, behandler dine oplysninger.
 • at de berørte ejendomsselskaberne, boligejere samt Housing Students ApS har lov til at kontrollere de oplysninger, du har angivet.

Det er dig som boligsøgende, der er ansvarlig for at vedligeholde dine personlige oplysninger, ligesom ansvaret for verificering af dine oplysninger påhviler de enkelte ejendomsselskaber, boligejere og Housing Students ApS. Såfremt ovenstående finder uoverenstemmelse med oplyste informationer, vil ovenstående til en hver tid gældende kunne afvise en ansøgning samt ekskludere dig som medlem på www.housingstudents.dk.

Oplysningerne vil aldrig blive videregivet uden dit samtykke til andre end de ejendomsselskaber, boligejere og deres administratorer, som du har ansøgt bolig hos.

Du kan til enhver tid selv rette/slette alle de oplysninger, vi har registreret om dig, ved at logge ind på din profil på www.housingstudents.dk. Dog gør vi opmærksom på, at du ikke kan være medlem med manglende oplysninger på din profil, og du derfor skal kontakte Housing Students ApS, såfremt du ønsker din profil slettet/opsige dit medlemskab.

Elektronisk kommunikation
Ved oprettelse af et medlemsskab indgår du som bruger samtidigt en aftale med Housing Students ApS om elektronisk kommunikation, så alle meddelelser fra Housing Students ApS til dig som bruger kan sendes til den e-mail-adresse, som du har registreret på din personlige profil.

Meddelelser mv., du modtager på den oplyste e-mail-adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til betalings-, accept- og klagefrister, som hvis meddelelsen var sendt med almindelig post.

Fortrydelsesret for forbrugere
Som forbruger kan du fortryde dit medlemskab 14 dage efter, at bestillingen er blevet bekræftet.

Accepterer du ved bestillingen, at Housing Students ApS leverer ydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører fortrydelsesretten dog allerede, når Housing Students ApS begynder leveringen af ydelsen. Dvs. såfremt du gør brug af boligportalen, ansøgning til udlejer eller Members club inden 14 dage.

Sikkerhedspolitik 
Alle servere, som benyttes til opbevaring af personlige oplysninger afgivet ved tilmelding til www.housingstudents.dk, er placeret hos Housing Students ApS.

Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som medlem på www.housingstudents.dk, bliver de oplysninger, som du angiver ved oprettelsen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for dig, betroede medarbejdere hos Housing Students ApS samt medarbejdere og administratorer hos de ejendomsselskaber og boligejere, som er ejer af det lejemål som du har ansøgt.

Housing Students ApS videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.

Det er dit ansvar, at dine personlige oplysninger til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige oplysninger ved at logge ind på www.housingstudents.dk. 

Behandling af oplysninger 
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Dine personlige oplysninger bruger vi bl.a. i følgende sammenhænge:

 • Når du logger dig ind på www.housingstudents.dk
 • Når du ansøger om at komme i betragtning til et lejemål
 • Når din tilknytning til et studie kontrolleres

Oplysninger om annoncører og de handlinger, annoncørerne foretager på housingstudents.dk, opbevares så længe, som det er nødvendigt for, at housingstudents.dk kan opfylde sine forpligtelser over for dig og de forpligtelser, som housingstudents.dk er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven, eller i tilfælde, hvor annoncører foretager sig aktiviteter via housingstudents.dk, som er i strid med gældende dansk lovgivning.

Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning og erhvervelse af ydelser. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer eller profiler. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med udvikling og forbedring af www.housingstudents.dk

Ajourføring af oplysninger  
Vi foretager periodisk kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores database er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Betaling over Internet 
Enhver form for onlinebetaling af ydelser på housingstudents.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og www.housingstudents.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et hængelås-ikon, hvor låsen er lukket. Vi tager imod følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron, JCB Card og Maestro.

Cookies 
Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Store dele af housingstudents.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Hvis du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan www.housingstudents.dk ikke benyttes fuldt ud. Se venligst din browsermanual for yderligere oplysninger, eller 'Hjælp'-funktionen i browseren for at læse mere om disse funktioner. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du muligvis ikke anvende de elektroniske blanketter på hjemmesiden fuldt ud. Læs mere herom her - persondataforordning & cookies

Udsendelse af e-mails til dig
Housing Students ApS forbeholder sig ret til at sende e-mails til dig i forbindelse med ændringer af ydelser, ændringer af vilkår og nye tiltag på www.housingstudents.dk. Ligeledes forbeholder Housing Students ApS sig ret til at sende e-mails med brugerundersøgelser og lignende. E-mails fra Housing Students ApS kan indeholde informationer om servicer og ydelser, der tilbydes fra tredjemandsleverandører såvel som samarbejdspartnere. Din e-mail-adresse vil dog under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjemand. Til professionelle udlejere og administrationsfirmaer, der annoncerer på www.housingstudents.dk, forbeholder Housing Students ApS sig retten til lejlighedsvis at sende postomdelt informations- eller reklamemateriale vedrørende ydelser og servicer forbundet med Housing Students ApS.

Support eller reklamation
Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af www.housingstudents.dk, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, henviser vi til vores hjemmeside www.housingstudents.dk hvor du kan fremsende en besked.

Ansvarsfraskrivelse
Housing Students ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab ved brugernes anvendelse af de ydelser, der stilles til rådighed på www.housingstudents.dk. Housing Students ApS er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til it-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Housing Students ApS, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Housing Students ApS
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
 • Strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Housing Students ApS selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Housing Students ApS.
 • Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Housing Students ApS kontrol.

Misligholdelse
Housing Students ApS forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som medlem/bruger, hvis du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Housing Students ApS, så du kan få vejledning i og forklaring af korrekt brug af www.housingstudents.dk.

Ophavsret
Housing Students ApS forbeholder sig fuld ophavsret til alt materiale og alle informationer på www.housingstudents.dk med forbehold for de informationer, der findes i de individuelle boligannoncer. Informationer, tekster og oplysninger på denne hjemmeside må hverken kopieres, videregives eller anvendes offentligt uden skriftlig accept fra Housing Students ApS.

Ændring af vilkår
Housing Students ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår samt priserne på de enkelte ydelser.

Opbevaring af data
Vi gør opmærksom på, at Housing Students ApS har pligt til at opbevare data på et annonceret lejemål og kunden i minimum 2 år.

Persondatapolitik
Ved at benytte www.housingStudents.dk accepterer du, at dine personoplysninger behandles i henhold til vores persondatapolitik.
Housing Students ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Formålet med persondatapolitikken er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Personoplysninger
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vi registrerer personoplysninger, og af lovpligtige årsager opbevarer vi dem i 5 år. Når vi indsamler personoplysninger sker det altid ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfor.

Hvilke personoplysninger indsamler- og behandler vi?
Du kan tilgå www.housingstudents.dk uden at fortælle os, hvem du er eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv. Vi registrerer altså ingen personlige oplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke hertil ved at oprette et medlemskab.

Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig.

Housing Students ApS indsamler og behandler oplysninger om dig, når du lader dig registrere dig på www.housingstudents.dk

For- og efternavn
Cpr.nr.
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
StudieID/kort
Optagelsesbrev 
Giver kontooplysninger

- i forbindelse med, at du opretter dig som medlem eller foretager ændringer på din brugerkonto hos os med henblik på at benytte visse ydelser, f.eks. personlig profil, ansøgning til udlejer, Members club samt tilmelding til nyhedsbrevet.

- tilmelder dig e-mails med nye boligemner, nyheder, information og inspiration til boligsøgning og udlejning ser eller foretager køb af en vare eller en ydelse fra en person/virksomhed, som har tilbud på vores hjemmeside.

- foretager betaling af køb.

- sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller andre kanaler.

Housing Students ApS indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse, navn, privat adresse og studieID) for at levere den ydelse, som du efterspørger.

Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendig for at kunne analysere, hvordan brugerne anvender Housing Students ApS hjemmeside www.housingstudents.dk via Google Analytics.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

Housing Students ApS benytter Reepay til håndtering af online køb, og vi opbevarer ikke selv informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?
Personoplysninger afgivet på www.housingstudents.dk videregives kun til:

- vores interne afdelinger (fx direktør og administrativt personale), administratorer, boligejere og deres medarbejdere i forbindelse med ansøgt lejemål.

- udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt.

- Housing Students ApS videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for Housing Students ApS.

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmesider fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

Vi anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics.

Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.housingstudents.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Bortset fra de ovenfor beskrevne tilfælde, videregiver eller sælger Housing Students ApS ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.housingstudents.dk til tredjemand.

Hvor lagres dine personoplysninger?
Personoplysningerne lagres på servere i EU/EØS. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Housing Students ApS vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi krypterer passwords, og alle transmissioner er ssl-krypteret. Vi opbevarer ikke alle kundeoplysninger krypteret.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Adgang til oplysninger
Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller ydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen kontakt@housingstudents.dk.